Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης την 30η Ιουνίου 2022

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης την 30η Ιουνίου 2022

Πρακτικά Γ.Σ. 2021 την 15 07 2021

Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της 15 07 2021
Πρακτικό Δ.Σ. Ορισμού Μελών Επιτροπής Ελέγχου & Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων
Πρακτικό Δ.Σ. Συγκρότησης σε Σώμα της 15 07 2021
Πρακτικό Δ.Σ. Υιοθέτησης ΚΕΔ & Επικαιροποίηση & ‘Εγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Εταιρείας
Πρακτικό Συνεδριασέως Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων
Πρακτικό Συνεδριάσεως Επιτροπής Ελέγχου Συγκρότησης σε Σώμα

Υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

Υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

Εκλογή Μελών Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Συγκρότηση σε Σώμα

Εκλογή Μελών Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Συγκρότηση σε Σώμα

Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου και Συγκρότηση σε Σώμα

Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου και Συγκρότηση σε Σώμα

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης την 15η Ιουλίου 2021

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης την 15η Ιουλίου 2021

Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση σε Σώμα

Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση σε Σώμα

Πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου