Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2022

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (Αγγλικά)
Συνολικός Αριθμός Μετοχών
Έντυπο Ανάκλησης Αντιπροσώπου
‘Εντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Σχέδια Αποφάσεων
Έκθεση 31-12-2021
Έκθεση Αποδοχών ΔΣ 2021
Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών
Έκθεση Πεπραγμένων Ετους 2021 της Επιτροπής Ελέγχου
Νεα Πολιτική Αποδοχών

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (Αγγλικά)
Συνολικός Αριθμός Μετοχών
Έντυπο Ανάκλησης Αντιπροσώπου
‘Εντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Σχέδια Αποφάσεων
Έκθεση 31-12-2020

Ανακοίνωση για Εισαγωγή Μετοχών από Μετατροπή Μετοχών Άλλης Κατηγορίας / Προσωρινή Παύση Διαπραγμάτευσης

Ανακοίνωση για Εισαγωγή Μετοχών από Μετατροπή Μετοχών Άλλης Κατηγορίας / Προσωρινή Παύση Διαπραγμάτευσης