Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (Αγγλικά)
Συνολικός Αριθμός Μετοχών
Έντυπο Ανάκλησης Αντιπροσώπου
‘Εντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Σχέδια Αποφάσεων
Έκθεση 31-12-2020