Πρακτικά Γ.Σ. 2021 την 15 07 2021

Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της 15 07 2021
Πρακτικό Δ.Σ. Ορισμού Μελών Επιτροπής Ελέγχου & Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων
Πρακτικό Δ.Σ. Συγκρότησης σε Σώμα της 15 07 2021
Πρακτικό Δ.Σ. Υιοθέτησης ΚΕΔ & Επικαιροποίηση & ‘Εγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Εταιρείας
Πρακτικό Συνεδριασέως Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων
Πρακτικό Συνεδριάσεως Επιτροπής Ελέγχου Συγκρότησης σε Σώμα