Καταστατικό

Νέο Καταστατικό ΓΣ 2021 – Κωδικοποιημένο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
(Γενική Συνέλευση 15ης Ιουλίου 2021)
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ”
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 57218904000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “AΦΟΙ Ι. ΚΑΙ Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. -ΜΙΝΕΡΒΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ”.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παύλου Μελά – Θεσσαλονίκης, 6ο χιλιόμετρο οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου.
2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο εν γένει λειτουργίας αυτών.
3. Η Εταιρεία είναι Ελληνική.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία πλεκτών ειδών εν γένει, ήτοι υφασμάτων και ενδυμάτων εσωτερικής και εξωτερικής χρήσεως και παντός ετέρου συναφούς προς την δραστηριότητα της εταιρείας, είδους.
2. Η δια της ιδρύσεως κλωστηρίου βιομηχανική επεξεργασία βάμβακος, ερίου και ετέρων πάσης φύσεως πρώτων υλών, φυσικών ή τεχνητών και μετατροπή τούτων εις νήματα, για την κάλυψη αφενός μεν των αναγκών της εταιρείας προς παραγωγήν των προαναφερομένων ειδών, αφετέρου δε προς εμπορία των πλεοναζόντων τούτων νημάτων και εν γένει ινών.
3. Η δια της ιδρύσεως βαφείου και λευκαντηρίου βιομηχανική επεξεργασία νημάτων και υφασμάτων.
4. Η εισαγωγή από το εξωτερικό βιομηχανικών και εμπορικών, παρεμφερών προς τα ανωτέρω προϊόντων, η επί κέρδει διάθεση τούτων στο εσωτερικό ως και η εισαγωγή παντός βιομηχανικού συγκροτήματος εκ του εξωτερικού και η εγκατάσταση και λειτουργία τούτων για λογαριασμό της εταιρείας.
5. Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμες κ.λ.π.) και με οποιαδήποτε μορφή, ως και η συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις, εσωτερικού ή εξωτερικού, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, που επιδιώκουν τους ίδιους ως ανωτέρω ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχομένης από 2 Ιανουαρίου 1974, ημέρα δημοσίευσης στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της εγκρινούσης τη σύσταση και το Καταστατικό της εταιρείας με αριθμό ΕΜ. 25840/13-12-1973 αποφάσεως το Νομάρχη Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ/ΔΑΕ-ΕΠΕ 6/2 – 1 – 1974).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρον και η οποία θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 16 του παρόντος, δύναται να παραταθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας, ως επίσης και να αποφασισθεί η διάλυση αυτής προ της παρόδου της ανωτέρω οριζομένης διαρκείας της.