Επιτροπή Ελέγχου

Έκθεση Πεπραγμέμων Έτους 2020

Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου και Συγκρότηση σε Σώμα της εν λόγω Επιτροπής

Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου

Έκθεση Πεπραγμένων Ετους 2021 της Επιτροπής Ελέγχου

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται ως ακολούθως:

1) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. Παρακολουθεί την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και την επανεξετάζει τακτικά. Ανασκοπεί τακτικά τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων, των ελέγχων συμμόρφωσης, καθώς και των ελέγχων των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου αναπτύσσει άμεση και τακτική επαφή με τους τακτικούς ελεγκτές, προκειμένου να λαμβάνει τακτική ενημέρωση από τους τελευταίους σε σχέση με την ορθή λειτουργία του συστήματος ελέγχου.

Ο παρόν Κανονισμός περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια:

I. Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου

II. Μέλη και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

III. Ευθύνες της Επιτροπής Ελέγχου

IV. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου

V. Λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου

Ακολούθως αναλύονται τα κεφάλαια του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου:
I. Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με στόχο την υποστήριξη του ΔΣ στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Επιπροσθέτως η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως σκοπό:

· τη σχεδίαση της διαδικασίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,

· την ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,

· την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ανεξαρτησίας, επάρκειας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας.

II. Μέλη και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, ο αριθμός των μελών της, οι ιδιότητες αυτών (μελών), καθώς και η θητεία τους αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον δύο (2) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής ή ελεγκτικής.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής και είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με τον σκοπό της Επιτροπής.

III. Ευθύνες της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου:

· Ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για τις δραστηριότητές της, τα θέματα που προκύπτουν για την ποιότητα ή την ακεραιότητα των οικονομικών καταστάσεων, τη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, τον Κώδικα Δεοντολογίας, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, την απόδοση και ανεξαρτησία των τακτικών ελεγκτών και την απόδοση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

· Λαμβάνει από τον τακτικό ελεγκτή έκθεση με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενημερώνει τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

· Λαμβάνει κάθε τρίμηνο από τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου αναφορά σχετική με την πρόοδο των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και την παρουσιάζει στο ΔΣ της Εταιρείας.

· Προκαλεί και επιβλέπει ειδικές έρευνες, κατά περίπτωση.

· Αναλαμβάνει την εκτέλεση συναφών με το ρόλο της εργασιών που ζητούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

· Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο συναντά τον τακτικό ελεγκτή της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης.

IV. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι παρακάτω:

α) Όσον αφορά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τα συστήματα πληροφόρησης, η Επιτροπή Ελέγχου:

· Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

· Επιβλέπει κάθε επίσημη ανακοίνωση που αφορά στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας, και εξετάζει τα βασικά σημεία των οικονομικών καταστάσεων που εμπεριέχουν σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις από πλευράς Διοίκησης.

· Επιθεωρεί τους εσωτερικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους της εταιρείας και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει σε περιοδική βάση το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο.

· Εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικές αναφορές,

· Εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαδικασιών εκείνων, σύμφωνα με τις οποίες οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μπορούν, υπό εχεμύθεια, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για ενδεχόμενες παρανομίες και παρατυπίες σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή για άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για την αποτελεσματική και ανεξάρτητη διερεύνηση τέτοιων ζητημάτων, καθώς και για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους.

β) Όσον αφορά την εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου:

· Θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου.

· Προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισμό λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

· Παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, και εξετάζει τις τριμηνιαίες εκθέσεις ελέγχου της Διεύθυνσης.

· Διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο το διορισμό και την ανάκληση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

γ) Όσον αφορά την εποπτεία του τακτικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου:

· Μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, κάνει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση σχετικά με το διορισμό, τον επαναδιορισμό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή, καθώς και για την έγκριση της αμοιβής και τους όρους πρόσληψης του τακτικού ελεγκτή.

· Εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα.

· Εξετάζει και παρακολουθεί την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στην εταιρεία από την ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο/οι τακτικός/οί ελεγκτής/ές? για το σκοπό αυτό, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πολιτική για την πρόσληψη τακτικών ελεγκτών σχετικά με την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών και επιβλέπει την εφαρμογή της.

V. Λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου

· Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, κατόπιν Προσκλήσεως του Προέδρου της, η οποία δύναται να αποστέλλεται με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Απαρτία υπάρχει με την παρουσία δύο (2) μελών της Επιτροπής, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν Προσκλήσεως του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης. Η σχετική Πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

· Ο Εσωτερικός Ελεγκτής μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου χωρίς δικαίωμα ψήφου .

· Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε στέλεχος της Εταιρείας ή άλλο πρόσωπο (εργαζόμενο της Εταιρείας, συνεργάτη) που θεωρεί ότι μπορεί να τη βοηθήσει στη συζήτηση και εξέταση οποιουδήποτε συγκεκριμένου θέματος και/ή να τη συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της.
· Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

· Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζει τον γραμματέα της Επιτροπής ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Πρακτικών και των αρχείων της Επιτροπής. Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής διανέμονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

· Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, και ως εκ τούτου θα πρέπει να της διατίθενται επαρκή κονδύλια για το σκοπό αυτό.