Επιτροπή Αποδοχών

Εκλογή Μελών Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Συγκρότηση σε Σώμα

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

 

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ – “MINEΡΒΑ”- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, γνωστοποιεί, ότι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης προέβη στη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 16.07.2021 απόφασης του, αποφάσισε τη σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, κατά την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, τα οποία είναι τα κάτωθι:

1) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος τουΔιοικητικού Συμβουλίου.

2) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη , Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ανωτέρω συνεδρίαση προέβη στον ορισμό των εν λόγω προσώπων – μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αφού διαπίστωσε ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, όσο και στο άρθρο 9. παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 17.07.2021 και ειδικότερα τα ανωτέρω δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της επιτροπής (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίστηκε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτής Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, ενώ η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, λήγουσα την 14η Ιουλίου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση την 16.07.2021, κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος τουΔιοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

2) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

3) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.