Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

wdt_ID ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟ
83 2021 6M Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΑΡΧΕΙΟ
84 2020 12M Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΑΡΧΕΙΟ
85 2020 6M Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΑΡΧΕΙΟ
87 2019 6M Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΑΡΧΕΙΟ
88 2019 12M Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΑΡΧΕΙΟ
89 2018 6M Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΑΡΧΕΙΟ
90 2018 12M Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΑΡΧΕΙΟ
91 2017 6M Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΑΡΧΕΙΟ
92 2017 12M Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΑΡΧΕΙΟ
95 2016 6M Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΑΡΧΕΙΟ