Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 1/9/2020 εκλογής νέου Δ.Σ. και ορισμού Επιτροπής Ελέγχου

Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 1/9/2020 εκλογής νέου Δ.Σ. και ορισμού Επιτροπής Ελέγχου