◄◄  ◄  ►►  ► 
Ιούλιος 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Δικαιώματα Μετόχων

 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων που ενσωματώνονται στους άϋλους τίτλους της Εταιρίας καθορίζονται :

α) από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών

β) από τους όρους του καταστατικού της Εταιρίας.

γ) από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

Κάθε κατηγορία μετοχών της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που καθορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο δεν περιέχει πιο περιοριστικές διατάξεις από ότι προβλέπει ο Νόμος.

Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής, του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, με μονάδα διαπραγμάτευσης τη μια (1) μετοχή.

Οι Μέτοχοι, ουδεμία ευθύνη υπέχουν πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών που κατέχουν και συμμετέχουν στη διοίκηση, στην διανομή των κερδών και στην διανομή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας σε περίπτωση διάλυσής της, ανάλογα με τον αριθμό, το είδος των μετοχών που κατέχουν και σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτήν σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων.

Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Οι δανειστές του μετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγισμα οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, ως προς τις σχέσεις του με αυτή και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξουσίου.

Για να μετάσχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσει την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των μετοχών στο Ταμείο της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο μέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.

Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας.

Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου:

α) έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον διορισμό ενός ή περισσότερων ελεγκτών ειδικά για τον έλεγχο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/1920 και

β) μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ημερών από της καταθέσεως της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες Μέτοχοι, οφείλουν να αναγράφουν τα θέματα για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.