Ορκωτοί Λογιστές

Α. Κατά χρήση οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέχθησαν από ορκωτούς ελεγκτές , ως ακολούθως:

 

Χρήση 2020      O κος . ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571) της εταιρίας DELTA PARTNERS Α.Ε.

 

Χρήση 2019      O κος . ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΒΡΑΣΙΔΑΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791) της εταιρίας DELTA PARTNERS Α.Ε.

 

Χρήση 2018      O κος . ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΒΡΑΣΙΔΑΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791) της εταιρίας DELTA PARTNERS Α.Ε.

 

Χρήση 2017      O κος . ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΒΡΑΣΙΔΑΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791) της εταιρίας DELTA PARTNERS Α.Ε.

 

Χρήση 2016      O κος . ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571) της εταιρίας DELTA PARTNERS Α.Ε.


Χρήση 2015      O κος . ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571) της εταιρίας DELTA PARTNERS Α.Ε.


Χρήση 2014      O κος . ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571) της εταιρίας DELTA PARTNERS Α.Ε.


Χρήση 2013      O κος . ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΒΡΑΣΙΔΑΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791) της εταιρίας BDO Α.Ε.


Χρήση 2012      O κος . ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΒΡΑΣΙΔΑΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791) της εταιρίας BDO Α.Ε.

 

Ιστορικό:

Χρήση 2001      Ο κ. Παναγιώτης Βρ. Δαμηλάκος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10431) και η κα. Μαργαρίτα Αντωνίου-Βασιλειαδου (Α.Μ. ΣΟΕΛ12861) της εταιρίας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.


Χρήση 2002     Ο κ. Παναγιώτης Βρ. Δαμηλάκος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10431) και η κα. Μαργαρίτα Αντωνίου-Βασιλειαδου (Α.Μ. ΣΟΕΛ12861) της εταιρίας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.


Χρήση 2003      Η κα . ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (Α.Μ. ΣΟΕΛ12861) της εταιρίας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.


Χρήση 2004     Η κα . ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (Α.Μ. ΣΟΕΛ12861) της εταιρίας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.


Χρήση 2005      Ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ (Α.Μ.ΣΟΕΛ17101) της εταιρίας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.


Χρήση 2006      Η κα . ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (Α.Μ. ΣΟΕΛ12861) της εταιρίας BDO Α.Ε.


Χρήση 2007      Η κα . ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (Α.Μ. ΣΟΕΛ12861) της εταιρίας BDO Α.Ε.


Χρήση 2008      Η κα . ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (Α.Μ. ΣΟΕΛ12861) της εταιρίας BDO Α.Ε.


Χρήση 2009      Η κα . ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (Α.Μ. ΣΟΕΛ12861) της εταιρίας BDO Α.Ε.


Χρήση 2010      Η κα . ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (Α.Μ. ΣΟΕΛ12861) της εταιρίας BDO Α.Ε.


Χρήση 2011      O κος . ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΝ (Α.Μ. ΣΟΕΛ22791) της εταιρίας DELTA Α.Ε.

 

Β. Αντίστοιχα οι Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά χρήση έχουν, ως ακολούθως:

1. Θυγατρική MINCO ROMANIA S.R.L.
Χρήση 2010
Η εταιρεία  BDO Conti Audit S.R.L.Accountants & Consultants , Bucharest , ROMANIA

 

2. Θυγατρική ΕΛ.ΕΤ.ΕΝ  Α.Ε.
Χρήση 2016      O κος . ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ24571) της εταιρίας DELTA PARTNERS Α.Ε.

 

3. J & B LADENIS BROS MINERVA, CYPRUS LTD
Χρήση 2016  Σάββας Μαχαιράς, Excellentio Audit Ltd