Κοντού Γεωργία

Διοικητικό Συμβούλιο

Επαφή

Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Κοντού Γεωργία του Δημητρίου, κάτοικος  Θεσσαλονίκης , οδός Γιαννιτσών 202, Μενεμένη, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 738875 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ. 046730180, της Δ.Ο.Υ.  Δ΄ Θεσσαλονίκης ,  Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.