Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου και Συγκρότηση σε Σώμα.